נושא רשויות מקומיות/ארנונה

אי הגשת תשובה להשגה ע”י מנהל הארנונה על-פי המועדים הקבועים בחוק, מובילה להפעלת הסנקציה הקבוע בחוק שעניינה קבלת ההשגה שהוגשה ע”י הנישום, ללא דיון ענייני בה.

עמ”נ 36468-10-12 חיים קליין ובניו ואח’ נ’ עירית אשדוד

משרדנו הגיש משך שנים השגות/עררים למנהל הארנונה על חיובי הארנונה של המערערות . במהלך השנים מנהל הארנונה השיב באיחור להשגות ולא עמד במועד הקבוע למתן תשובה- 60 יום , לפי סעיף 4 (ב) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל”ו-1976, קרי: לטענתנו המועד הקובע הוא מועד קבלת התשובה להשגה בידי הנישום ולא מועד משלוח התשובה בדואר כטענת העיריה. בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עמדת המערערת וקבע כי יש להפעיל במקרה זה את הסנקציה הקבועה בחוק שהיא קבלת ההשגה ללא דיון ענייני בה. בעקבות פס”ד נקבע כי על העיריה להשיב למערערות מאות אלפי שקלים.

  • בקשת רשות ערעור –בר”מ 7291/13 שהגישה העיריה לבית המשפט העליון הסתיימה בהסכמת הצדדים, ללא שינוי קביעותיו של בית המשפט לעניינים מינהליים.

לקריאת פסק הדין המלא.