ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך – תיקון חקיקה המאפשר לנו לראשונה לקבוע כיצד יתנהלו חיינו, אם חלילה לא נהיה כשירים לקבל בעתיד החלטות בענייני רכושנו וגופנו.

בעקבות תיקון חקיקה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות תשכ”ב-1962, ניתן כיום באמצעות עו”ד שעברו הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי, לערוך לאדם ייפוי כוח מתמשך.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

על פי הגדרת משרד המשפטים, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מחייב המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו (רכושיים ורפואיים) בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.​​​

האדם (הנקרא: “הממנה”) בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו). ההידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ו/או מוגבלות שכלית זמנית או קבועה, העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

מיופה הכוח שמתמנה יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו. הממונה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים כאחד או רק לחלקם. על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין שהוכשר לכך, את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה, הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.

יצוין כי אדם יכול להחליט על מספר מיופיי כוח ולקבוע מה היקף סמכויותיו של כל אחד מהם.

יודגש כי, אין במדובר בצוואה-המתייחסת למצב בו אדם נפטר ומבקש לקבוע כיצד יחולק רכושו. בענייננו, אנו מתייחסים למצב בו אדם בשל נסיבות רפואיות, אינו יכול להמשיך ולתפקד בתפקוד תקין ולמצב שכזה נועד הייפוי כוח מתמשך, הקובע כיצד ינוהל רכושו וכיצד יתנהלו ענייניו הרפואיים, על-פי רצונו הוא.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו לענייניו הגופניים הנפשיים או החברתיים.
עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן לערוך “ייפוי כוח מתמשך רפואי” שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, והתחייבויותיו של האדם. הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – לפיה מיופה הכוח, הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט הנחיות מפורטות מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים שונים וזאת באמצעות קביעת “הנחיות מקדמיות”.

דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים והרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

אנשים מיודעים או פיקוח

הממנה רשאי לקבוע “אנשים מיודעים” שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע,
או לקבוע כי האפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

קבלת שכר על ידי מיופה הכוח

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר.

תנאים לקבלת השירות:

1. האדם אשר מעניק ייפוי כוח על ענייניו (“הממנה”) והאדם שיהיה מוסמך לקבל החלטות ולבצע אותן בשמו (“מיופה הכוח”) חייבים להיות מעל גיל 18.
2. הממנה יבחר (לרוב) במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (בן או בת זוג, הורים, ילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).
3. ייפוי כוח מתמשך ייערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.
4. קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי.
5. ישנן פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח (לדוגמא: מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים), ופעולות מהותיות אחרות המחייבות קבלת אישור בית משפט (למשל עסקאות במקרקעין, מתן מתנות בסכומים מסוימים וכו’).

עו”ד רונן צרפתי עבר הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי והינו מוסמך על-פי חוק לערוך ייפוי כוח מתמשך:

Continuous-power-attorney-RonenTsarfaty
עורך הדין צרפתי בעל ניסיון של שנים בכל הקשור להליכים על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות והוא מתמנה על-ידי בתי המשפט לתפקידים שונים כגון: אפוטרופוס לדין, אפוטרופוס לגוף ורכוש ולמתן חוות דעת משפטיות בהליכים משפטיים על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.