הוצאה לפועל

כעורכי דין לענייני הוצאה לפועל, משרדנו עוסק מזה שנים רבות בייצוג חייבים וזוכים בהליכים שונים בלשכות ההוצאה לפועל בכל רחבי הארץ.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג מאות לקוחות (זוכים וחייבים) שחלקם מופנים למשרדנו ע”י משרד המשפטים, במסגרת זכאותם הכלכלית, הכל בהצלחה יתרה ולשביעות רצונם המלאה.

כמו כן, אנו מעניקים שירותי גבייה לגופים עסקיים שונים, רשויות מקומיות ותאגידים, הכל על-פי דרישת הלקוח ועל-פי היקף תיקיו.

בקשות המוגשות על-ידנו מטעם הזוכה:

 1. פתיחת תיק מזונות – משרדנו התמקצע בכל הקשור לייצוג זוכה או חייב בתיקי ההוצאה לפועל מזונות, לרבות עריכת תחשיבים מורכבים ללשכת ההוצל”פ.
 2. פתיחת תיק משכון/משכנתא.
 3. פתיחת תיק פסק דין כספי.
 4. פתיחת תיק לפינוי.
 5. פתיחת תובענה/תביעה על סכום קצוב.
 6. פתיחת תיק שטרות והמחאות.

בקשות המוגשות על-ידנו מטעם החייב:

בקשה לאיחוד תיקים – מוסד איחוד התיקים בא להקל על מצוקתו האמיתית של החייב ולאפשר לו לשלם לכל נושיו לפי תכנית תשלומים שיתפרסו על פני פרק זמן סביר. החייב המבקש לאחד את תיקי ההוצאה לפועל הפתוחים כנגדו, ישלם בעת הגשת בקשתו סכום העומד על 3% מיתרת חובותיו. וכן עליו לשלם תשלום של 3% כל חודש עד להחלטה אחרת של ראש ההוצאה לפועל. יוער כי חובות אשר אינם נכללים במסגרת בקשה לאיחוד תיקים הנם חובות מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מנהלי.

חייב מוגבל באמצעים – זהו הפתרון לחייב אשר לחובתו למעלה משני תיקי הוצאה לפועל והוא מעוניין לאחד את כלל תיקי ההוצל”פ כנגדו לצורך עמידה בצו תשלומים אחד קבוע, כאשר אין ביכולתו הכלכלית לפרוע את תשלום החוב המצוין בפרקי הזמן הבאים:

* עד שנתיים – סכום חוב שאינו עולה על 20,000 ₪.
* שלוש שנים – אם סכום החוב עולה על 20,000 ₪ ואינו עולה על 10,000 ₪.
* ארבע שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪.

נציין כי צו התשלומים המינימלי ביותר במסגרת בקשה להכרזת חייב מוגבל באמצעים, הנו 150 ₪.
עם מתן צו התשלומים ועמידת החייב בתשלומו באופן סדיר, יהיה החייב מוגן מפני נקיטת הליכי עיקול ו/או הגבלות שונות על-ידי נושיו.

בקשה להיפטר מחובות לחייב מוגבל באמצעים – החל מיום 6/9/2015 יכנס לתוקפו התיקון החדש לסעיף 47 לחוק ההוצל”פ. תיקון זה, אשר נקבע כהוראת השעה למשך שלוש שנים עד ליום 5/9/2018, מאפשר לחייבים המוכרזים כחייב מוגבל באמצעים אשר עומדים בתנאי סף, להגיש בקשה להיפטר, קרי מחיקת חובותיהם בהוצאה לפועל וחובות שאינם בהוצאה לפועל, פרט לחובות שאינם ברי הפטר כגון: מזונות, משכנתה, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מינהלי.

בקשה לצו תשלומים – כאשר לחייב תיק הוצאה לפועל אחד פתוח כנגדו והוא מעוניין לפרוס את התשלום החודשי בהתאם ליכולתו הכלכלית, ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים החל מ-150 ₪ לחודש. עם מתן צו התשלומים ועמידת החייב בתשלומו באופן סדיר, יהיה החייב מוגן מפני נקיטת הליכי עיקול ו/או הגבלות שונות על-ידי נושיו.

בקשה להפחתת צו תשלומים – חייב אשר עומד בצו תשלומים, אך חלה הרעה במצבו הכלכלי, רשאי להגיש בקשה להפחתת הצו לצורך התאמתו ליכולתו הכלכלית.

 • בקשה להקטנת חוב.
 • התנגדות לביצוע שטר/הארכת מועד להגשת התנגדות.
 • התנגדות לביצוע תובענה/הארכת מועד להגשת התנגדות.
 • בקשה לחקירת יכולת.
 • בקשה לטענת פרעתי.
 • בקשה ליישום החלטת בית משפט מחוזי בנושא פשיטת רגל.
 • בקשה לסגירת תיק.
 • בקשה לעיכוב הליכים.
 • בקשה לעיכוב פינוי.

הסרת הגבלות חייב

חייב בהוצאה לפועל חשוף להגבלות רבות מצד נושיו – משרדנו פועל להסרת כלל ההגבלות כדלקמן:
– הסרת הגבלת עיכוב יציאה מהארץ.
– הסרת הגבלה מלקבל ו/או להחזיק ו/או להאריך דרכון או תעודת מעבר.
– הסרת הגבלה מלקבל ו/או לחדש ו/או להחזיק ברישיון נהיגה.
– הסרת הגבלה מלפתוח ו/או לנהל חשבון בנק.
– הסרת הגבלה מהכרזה כלקוח מוגבל מיוחד בבנק ישראל.
– הסרת הגבלה משימוש בכרטיסי אשראי.
– הסרת הגבלת האיסור מלייסד או לכהן בתאגיד.
– ביטול מפינוי מקרקעין.
– ביטול עיקול חשבון עו”ש.
– ביטול עיקול מטלטלין /הוצאת מטליטלין.
– ביטול עיקול משכורת.
– ביטול עיקול רכב.
– ביטול הגבלות.

משרדנו פועל גם במסגרת…

* השגות/בקשות לטענת “פרעתי” – הכוונה היא לחוב אשר בגינו נפתח כנגד פלוני תיק הוצאה לפועל אך החוב כבר נפרע ועל כן פתיחת התיק אינה מוצדקת.
* התנגדויות לביצוע שטר ו/או תובענה – כל חייב אשר נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל לביצוע שטר ו/או המחאה ו/או תובענה, יכול להגיש התנגדות בגין פתיחת התיק.