הפחתת ארנונה לעסקים

משרדנו מייצג מזה שנים רבות נישומים עסקיים מגוונים החל מבעלי עסקים, מפעלי תעשייה, תאגידים, רשתות, עמותות ועוד בכל הנדרש עבור הפחתת חיובי ארנונה וזאת בהצלחה רבה.

כל עסק באשר הוא נדרש לשלם תשלומי ארנונה מכבידים מדי חודש בחודשו, בין אם הנו בעל נכס ובין אם הוא בגדר “מחזיק” לצורכי ארנונה, המהווה שוכר הנכס.

במשך השנים, הרשויות המקומיות עושות יותר ויותר מאמצים להגדיל את הכנסותיהן בשים לב כי הארנונה מהווה את המרכיב המרכזי בהכנסותיהן – הרשויות מחפשות כל דרך חוקית אפשרית להגדיל את שומות הארנונה של בעלי העסקים השונים. מנגד, עסקים רבים שנטל הארנונה כבד מנשוא עבורם, נאלצים לא אחת לסגור את עסקם.

בסיקור מיוחד זה, אמנה מספר טיפים שיוכלו להוביל, בסופו של הליך משפטי, להפחתה משמעותית בחיובי הארנונה המכבידים, החלים על בעלי העסקים בכל תחומי העיסוק:

א. פטור לבניין שנהרס או שניזק  

מכוח סעיף 330 לפקודת העיריות – על מנת לקבל הפטור  יש להוכיח 3 תנאים מצטברים:

1. הבניין ניזוק במידה שלא ניתן להשתמש בו.
2. אין משתמשים בבניין.
3. נמסרה הודעה בכתב לעירייה.

ב. פטור לנכס ריק

מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור המפורט, למחזיק של בניין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת:

א. עד 6 חודשים >> עד 100%.
ב. מהחודש ה-7 עד החודש ה-12 >> עד 66.66%.
ג. מהחודש ה-13 עד החודש ה-36 >> עד 50%.

יצויין כי הפטור ינתן רק לבעל הנכס, פעם אחת במשך תקופת בעלותו בבניין וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.

ג. הנחה לבניין חדש 

המועצה רשאית לקבוע לתקופה של שנה 100% פטור, למחזיק שהוא הבעל הראשון של בניין חדש ריק,
שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, לא עשה בו שימוש תקופה רצופה של עד שנה.

ד. פטורים על-פי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) 1938

כגון: פטור לנכסי המדינה, פטור לאגודות צדקה, פטור לנכסים המשמשים לשירות הציבור וכד’.

ה. הנחות שונות

1. הנחות סוציאליות קבועות בתקנות ההנחות – הנחה לפנסיונר, הנחה לעולה חדש, הנחה לעיוור, הנחה למי שזכאי לגמלה להבטחת הכנסה, הנחה לבעל הכנסה נמוכה, הנחה למבקש נזקק, הנחה להורה יחיד ועוד.
2. הנחה לחיילים נפגעי מלחמה ושוטרים.
3. הנחה לנכים.
4. הנחה לאזרח וותיק – גבר שמלאו לו 65 ואישה שמלאו לה 60.

ו. עילות שיש להעלות כנגד חיוב הארנונה בפני מנהל הארנונה

יודגש כי כאשר חיוב הארנונה שגוי, יש לפעול במסגרת הגשת הליכי השגה וערר
עפ”י חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל”ו-1976.

השגה: במקרים בהם סבור הנישום כי הוצאה לו הודעת חיוב בארנונה -שגויה- כקבוע בחוק הערר, רשאי הנישום להגיש השגה למנהל הארנונה תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום ובה לבקש תיקון הודעת החיוב תוך מתן נימוקים לבקשתו. הנישום רשאי להגיש השגה על מספר מוגדר ומצומצם של עילות הקבועות בסעיף 3 לחוק:

  • הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות.
  • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק ההסדרים התשנ”ג – שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

סיוע, ליווי וייצוג משפטי בנושא

ישנה חשיבות גדולה לקבלת ייצוג משפטי של מומחה בתחום בהתנהלות מול הרשויות אשר נעזרות באופן קבוע בעורכי דין מטעמן, עו”ד בקיאים היטב בסוגיות המשפטיות, לרבות טענות פרוצדורליות אשר אי עמידה בהן מצד הנישומים, עלולה להוביל לדחיית הטענות על הסף, ללא יכולת תיקון בהמשך.

משרדנו מלווה עסקים כבר משלב בניית העסק, תוך המלצה כיצד לתכנן את בניית הנכס ואת אופי השימוש שמצד אחד יתאים לצורכי העסק ומצד שני יוזיל משמעותית את שיעורי הארנונה. כמו כן, משרדנו, תוך כדי ניהול העסק, בוחן עבור לקוחותיו את השימוש שנעשה בנכס, תוך חשיבה יצירתית על מנת למצוא הדרך החוקית להוזיל את חיובי הארנונה.

* השירותים ניתנים באזור חיפה והצפון.
** אין מידע זה מהווה ייעוץ משפטי ואין באמור בה כדי להוות יעוץ משפטי ו/או לחייב בכל צורה שהיא ו/או למצות את נושא הכתבה.