צוואות וירושות

קיימת חשיבות גדולה לעמידה בתנאים שקבע המחוקק לגבי כל צוואה וצוואה, תוך כדי הכרה  בפסיקת בתי המשפט שיצקה תוכן בתוכן הצוואה, על מנת שתהיה בתוקף.

אשר על כן, יש חשיבות רבה  בתכנון ועריכת הצוואות בצורה נכונה, על מנת למנוע עד כמה שניתן עילות לביטול הצוואות ע”י המתנגדים שיקמו לה ברבות הימים, עם רצון היורש להוציאה אל הפועל.

כעו”ד לירושות וצוואות, צבר משרדנו נסיון רב וערך צוואות רבות מסוגים המפורטים לעיל. כמו כן, ייצג לקוחות רבים בהתנגדויות לקיום צוואה.

עריכת צוואות אצל עו”ד מומחה בתחום, דוגמת משרדנו, מעניקה ללקוחותינו יעוץ משפטי כולל בתחום צוואות וירושות, שיסייע למצווה להימנע מטעויות שונות כפי שפורטו לעיל.

 

טיפול משפטי כולל ומקיף בהכנת צוואות וירושות, וכן התמודדות במחלוקת בין יורשים שונים ביחס למשמעות הצוואה ומימושה, מחייבת התמחות ייחודית, אותה תמצאו במשרד עו”ד רונן צרפתי.

 

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו. נכסים אלו, הקרויים עיזבון, הם הירושה של המנוח. חלק מהאנשים בוחרים לכתוב צוואה שבה הם קובעים מי יירש את נכסיהם ובאילו תנאים.

יחד עם זאת, למרות שבידם האפשרות לקבוע מי יירש אותם, רוב האנשים בישראל אינם כותבים צוואה. במקרים אלו, הבעלות על העיזבון תועבר ליורשים על פי דין, אשר נקבעים על פי הכללים של חוק הירושה.

חוק הירושה קובע עקרונות שונים בכדי להבטיח שהצוואה תיעשה כולה מרצונו החופשי והאמיתי של המצווה, ללא כל השפעה או לחץ מצד גורמים חיצוניים וללא שום התחייבות מצד המצווה.

להלן עקרונות החלים על כל סוגי הצוואות:

החופש לצוות– לכל אדם ניתן חופש מוחלט לצוות ולשנות או לבטל את צוואתו – לפי בחירתו האישית וללא חשש ממחויבות או מכבילה בנושא.

כל התחייבות לערוך, לשנות או לבטל צוואה, או שלא לבצע אחת מפעולות אלו – אינה תקפה מבחינה משפטית ואין לפעול על פיה.

הצוואה היא מעשה אישי- המחוקק מקפיד על שמירת הרצון החופשי של המצווה ועל כך שהצוואה תיעשה על ידו בלבד, באופן עצמאי. ניתן לחלק את הכלל בחוק לשני חלקים:

 1. צוואה חייבת להיעשות על ידי המצווה עצמו ולא על ידי אף אדם אחר.
 2. הוראה כלשהי בצוואה הקובעת כי הצוואה תהיה תקפה אם אדם אחר יסכים לכך או ירצה בכך – בטלה.

אין להעביר לאדם אחר סמכויות לקבוע לגבי יורשים-  המחוקק אוסר על המצווה להסמיך בצוואתו אדם אחר אשר יקבע מי יזכה ברכושו – על המצווה להחליט על כך בעצמו.

ביטול השפעות חיצוניות– כדי למנוע מצבים בהם השפעות חיצוניות שונות תסלפנה את רצונו של המצווה, מתבטלת כל הוראה בצוואה אשר נעשתה בשל השפעה אסורה: באונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית.

אם עברה שנה מהיום שההשפעה החיצונית חדלה לפעול על המצווה, או מהיום שנודע לו על התרמית, והוא בחר שלא לשנות את צוואתו, אותם פגמים לא יביאו לביטול הוראת הצוואה או תיקונה.

אונס ואיום-

“אונס” – כאשר הוראה כלשהי בצוואה נכתבה עקב כפייה, ולא מתוך רצונו החופשי של המצווה.

“איום” – במקרה שגורם חיצוני איים על המצווה ואיום זה גרם לו לכתוב הוראה כלשהי בצוואתו.

יש להוכיח קשר של סיבה ותוצאה בין האונס והאיום שהופעלו על המצווה לבין ההוראה בצוואה, על מנת שתבוטל.

 

השפעה בלתי הוגנת-

 • לא כל השפעה היא בלתי הוגנת (למשל שכנוע אדם כי יכתוב צוואה או שיחות בין בני משפחה על הצוואה).
 • אין בפסיקה קביעה חד משמעית איזו השפעה תיחשב כבלתי הוגנת, וכל מקרה נבחן לפי נסיבותיו.
 • גם כאן, בכדי שתבוטל הוראה, יש להוכיח קשר של סיבה ותוצאה בין ההשפעה הבלתי הוגנת לבין ההוראה.

תחבולה ותרמית-

 • הוראת צוואה שנעשתה כתוצאה מהונאת המצווה, או תוך שימוש בתחבולה כלשהי – תבוטל.
 • מעשים רבים יכולים להיות מוגדרים כתחבולה ותרמית, ובית המשפט יצטרך לקבוע בכל מקרה לגופו.

אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית כמוריש בצוואה

על פי חוק הירושה צוואה לא יכולה להיכתב על ידי:

מי שנקבע על ידי בית משפט כאדם שהוא פסול דין.

מי שכתב את הצוואה בשעה שלא לא הבין מה משמעותה של צוואה.

לכן יש לבדוק כל מקרה לגופו: יש לוודא שהאדם שעורך את הצוואה מבין כי הוא חותם על צוואה, כי הוא נותן את רכושו ולמי הוא נותן אותו וכן יודע מהו טיבו של רכושו ומה היקפו.

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לקיום צוואה ניתן להגיש לאחר פרסום בקשה לצו קיום צוואה, במקרים בהם:

 • המנוח הותיר צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
 • הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח, או שנפלו בה פגמים.

ניתן להגיש התנגדות לצוואה במטרה לפסול אותה כאשר:

 • הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, תחת לחץ, איום או אונס.
 • אחד הנהנים בצוואה השתתף בעשייתה.

 

סוגי צוואות

קיימים סוגי צוואות שונות:

צוואה בכתב יד

צוואה בעדים

צוואה בפני רשות

צוואה בעל פה

צואות הדדיות

צוואה מוסרית

 

משרדנו מעמיד לרשות לקוחותיו והגולשים באתר, פורום שבא ליתן מענה ראשוני לשאלות שונות בתחום ירושות וצוואות.